THỜI KHÓA BIỂU KỲ 2 NĂM HỌC 2017 - 2018

LỚP

BUỔI

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

1

Sáng

1

2

3

4

Chào cờ

Toán

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Luyện chữ

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Thủ công

Tiếng anh

Đạo đức

Tin

Hát nhạc

Tin

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

SHTT

Chiều

1

2

3

4

Thể dục

TNXH

Rèn toán

Rèn toán

Mỹ thuật

Mỹ thuật

Rèn toán

Rèn TV

SHCM

(tuần 1,3)

Thể dục

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

 

 

2

Sáng

1

2

3

4

Chào cờ

TNXH

Tập đọc

Tập đọc

Tin

Hát nhạc

Tin

Thể dục

Toán

Chính tả

Luyện chữ

Rèn TV

Toán

TLV

Rèn toán

Thủ công

Thể dục

Hát nhạc

Toán

SHTT

Chiều

1

2

3

4

Toán

Kể chuyện

Chính tả

Đạo đức

Toán

Tập đọc

Luyện T và C

Tập viết

SHCM

(tuần 1,3)

Tiếng anh

Mỹ thuật

Mỹ thuật

Rèn toán

 

3

Sáng

1

2

3

4

Chào cờ

Toán

Tập đọc

Tập đọc

Toán

Thể dục

Chính tả

Rèn toán

Hát nhạc

Toán

Chính tả

Luyện từ và câu

TNXH

TNXH

Mỹ thuật

Mỹ thuật

Toán

SHTT

Thể dục

Tiếng anh

Chiều

1

2

3

4

Tiếng anh

Tiếng anh

Tin

Tin

Tập đọc

Tập viết

Rèn tiếng việt

Đạo đức

 

SHCM

(tuần 1,3)

Toán

TLV

Thủ công

Luyện chữ

 

4

Sáng

1

2

3

4

Chào cờ

Tập đọc

Toán

Lịch sử

Toán

Chính tả

Tập đọc

Hát nhạc

Toán

Tiếng anh

L.T. Câu

Thể dục

Toán

Tập làm văn

Kể chuyện

Thể dục

Toán

TLV

Kỹ thuật

SHTT

Chiều

1

2

3

4

Khoa học

Khoa học

Mỹ thuật

Mỹ thuật

Tiếng anh

Tiếng anh

Tin

Tin

SHCM

(tuần 1,3)

L.T.Câu

Địa lý

Đạo đức

Luyện chữ

 

5

Sáng

1

2

3

4

Chào cờ

Tập đọc

Toán

Luyện chữ

Tiếng anh

Tiếng anh

Mỹ thuật

Mỹ thuật

Thể dục

Toán

L.T.Câu

Tập làm văn

Toán

Tập làm văn

Chính tả

Kể chuyện

Tiếng anh

Tin

Hát nhạc

Tin

Chiều

1

2

3

4

L.T.Câu

Khoa học

Đạo đức

Kỹ thuật

Lịch sử

Tập đọc

Toán

Địa lý

SHCM

(tuần 1,3)

Toán

Khoa học

SHTT

Thể dục

 

Bài viết liên quan