Công văn số 26/TTYT-KSDB của Trung tâm y tế Vũ Thư về việc mở rộng, rà soát xét nghiệm sàng lọc Covid-19

Công văn số 26/TTYT-KSDB của Trung tâm y tế Vũ Thư về việc mở rộng, rà soát xét nghiệm sàng lọc Covid-19Công văn số 26/TTYT-KSDB của Trung tâm y tế Vũ Thư về việc mở rộng, rà soát xét nghiệm sàng lọc Covid-19

Công văn số 26/TTYT-KSDB của Trung tâm y tế Vũ Thư về việc mở rộng, rà soát xét nghiệm sàng lọc Covid-19Công văn số 26/TTYT-KSDB của Trung tâm y tế Vũ Thư về việc mở rộng, rà soát xét nghiệm sàng lọc Covid-19

Bài viết liên quan