KỸ NĂNG SỐNG

TuÇn 1

 

 

PhÇn 1: Sinh ho¹t tËp thÓ: Sinh ho¹t líp nhi ®ång

 

I. Môc ®Ých, yªu cÇu:

- Häc sinh tù ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp vµ rÌn luyÖn cña b¶n th©n còng nh­ cña c¸c thµnh viªn trong tæ.

- Rót kinh nghiÖm vµ cã h­íng phÊn ®Êu cho tuÇn tiÕp theo.

- RÌn luyÖn kÜ n¨ng: giao tiÕp, tù tin tr­íc tËp thÓ, nãi n¨ng l­u lo¸t, ®¸nh gi¸, nhËn xÐt.

II. ChuÈn bÞ:

  • C¸c tæ tr­ëng chuÈn bÞ néi dung ®¸nh gi¸ nhËn xÐt cña tæ.
  • Gi¸o viªn bæ sung ý kiÕn, triÓn khai c«ng viÖc vµ ph­¬ng h­íng tuÇn tíi.

III. C¸c b­íc tiÕn hµnh: ( 7 b­íc )

1) æn ®Þnh tæ chøc: KiÓm tra VSCN, trang phôc.

2) C¸c tæ tr­ëng b¸o c¸o sÜ sè.

3) H¸t bµi h¸t truyÒn thèng: “Nhanh b­íc nhanh nhi ®ång”.

4) §äc lêi høa Nhi ®ång: “ V©ng lêi B¸c Hå d¹y

Em xin høa s½n sµng

Lµ con ngoan, trß giái

Ch¸u B¸c Hå kÝnh yªu.”

5) Líp tr­ëng lªn ®iÒu hµnh ch­¬ng tr×nh.

- C¸c tæ tr­ëng b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng trong tuÇn (th¸ng) cña tæ:

Tæ 1: Tæ 2: Tæ 3:

- C¸c thµnh viªn bæ sung.

- Líp tr­ëng nhËn xÐt.

6) Gi¸o viªn chñ nhiÖm nhËn xÐt:

* ¦u ®iÓm

* Tån t¹i cÇn kh¾c phôc

7) Phæ biÕn c«ng viÖc vµ ph­¬ng h­íng tuÇn tíi:

* Tæng kÕt thi ®ua khen th­ëng:

- Khen tËp thÓ

- Khen c¸ nh©n

 

PhÇn II: Gi¸o dôc kÜ n¨ng sèng:

Bµi 1: C©u hái th«ng minh (TiÕt 1)

I. Môc tiªu:

1. Gióp HS biÕt: - TÇm quan träng cña viÖc ®Æt c©u hái

- C¸ch ®Æt c©u hái vµ rÌn luyÖn kÜ n¨ng ®Æt c©u hái hiÖu qu¶.

2. HS th¶o luËn, b¸o c¸o t×nh h×nh häc tËp, tu d­ìng tuÇn 1.

- GV nhËn xÐt, ®Ò ra ph­¬ng h­íng tuÇn 2.

II. C¸c KNS ®­îc gi¸o dôc trong bµi:

- KÜ n¨ng t­ duy, gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, tr×nh bµy ý kiÕn c¸ nh©n, ®Æt c©u hái.

III. §å dïng: - Vë Thùc hµnh kÜ n¨ng sèng

- Mçi HS mét thÎ 2 mÆt xanh - ®á

- Tranh minh ho¹

Néi dung

Ho¹t ®éng gv

Ho¹t ®éng HS

I. Sinh ho¹t líp: 15’

 

 

 

 

 

II. KÜ n¨ng sèng: 15’

1. TÇm quan träng cña c©u hái

a. Trong häc tËp

PC©u chuyÖn: C©u hái hay nhÊt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P Bµi häc: Em muèn häc giái th× ph¶i hái nhiÒu, hái ngay nh÷ng g× em ch­a hiÓu.

b. Trong cuéc sèng

PBµi tËp: C©u hái gióp em ®iÒu g×?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Cñng cè: 5’

- Líp tr­ëng ®iÒu hµnh ch­¬ng tr×nh

- C¸c tæ tr­ëng b¸o c¸o t×nh h×nh häc tËp cña tæ trong tuÇn.

- ý kiÕn cña HS.

- Líp tr­ëng nhËn xÐt chung.

- GV nhËn xÐt, ®Ò ra ph.h­íng tuÇn 2.

- Giíi thiÖu bµi, ghi b¶ng

! Më vë trang 3

- §äc c©u chuyÖn: “C©u hái hay nhÊt”

! §äc bµi

? Bøc tranh trong c©u chuyÖn vÏ g×?

 

- Bøc tranh minh ho¹ b¹n Bi ®­îc nãi tíi trong c©u chuyÖn chóng ta võa ®äc.

? Trong giê häc, b¹n Bi ®· gi¬ tay vµ hái c« gi¸o ®iÒu g×?

? Th¸i ®é cña c¸c b¹n trong líp ra sao?

? Khi bÞ c¸c b¹n c­êi, Bi c¶m thÊy thÕ nµo?

? C« gi¸o ®· nãi g× víi c¶ líp?

- NhËn xÐt, tiÓu kÕt

! Th¶o luËn nhãm 4 víi néi dung sau:

? V× sao b¹n Bi ®­îc c« gi¸o khen?

? C¸c em häc ®­îc g× tõ Bi?

- Theo dâi c¸c nhãm ho¹t ®éng

! C¸c nhãm b¸o c¸o

- NhËn xÐt, kÕt luËn.

! §äc bµi häc

- §­a c¸c bøc tranh phãng to trong phÇn Bµi tËp

- Ph¸t thÎ vµ quy ®Þnh: Trao ®æi vÒ tÇm quan träng cña c©u hái trong cuéc sèng, nÕu em chän ý kiÕn nµo th× gi¬ mÆt xanh, kh«ng chän th× gi¬ mÆt ®á

- GV chØ tõng tranh vµ nªu ý kiÕn

- Cã thÓ hái 1 sè HS lÝ do lùa chän

- NhËn xÐt, kÕt luËn: C©u hái gióp em m­în ®å, gi¶i ®¸p th¾c m¾c, hiÓu biÕt...

! Lµm bµi tËp

- NhËn xÐt, tuyªn d­¬ng

! H¸t bµi h¸t: “V× sao l¹i thÕ?”

? C©u hái cã tÇm quan träng nh­ thÕ nµo ®èi víi em trong häc tËp vµ trong cuéc sèng?

- NhËn xÐt chung giê häc, tuyªn d­¬ng.

 

- Nghe vµ thùc hiÖn y/cÇu

 

 

 

 

- Thùc hiÖn

- L¾ng nghe

- CN, §T ®äc

- VÏ 1 b¹n HS gi¬ tay ph¸t biÓu ý kiÕn

- Nghe

 

- HSTL, n.xÐt

 

- C­êi Bi

- XÊu hæ

 

- C« khen Bi

- Nghe

- Th¶o luËn

 

 

 

- Tbµy, n.xÐt, b.sung

- Nghe

- CN, §T ®äc

- Quan s¸t

 

- Theo dâi

 

 

 

- Gi¬ thÎ lùa chän

- Gi¶i thÝch lÝ do chän

- Nghe

 

- Lµm VBT

- Nghe

- Tr­ëng Ban V¨n nghÖ cho c¶ líp h¸t

- 2HS nªu

 

- Nghe

Bài viết liên quan